Strona główna arrow Aktualności arrow WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ PDF Drukuj Email
Redaktor: Dominika Matys   
14.08.2016.

Prawo kanoniczne nakłada na nowego proboszcza obowiązek powołania Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ponieważ mija już blisko rok naszej wspólnej drogi, przychodzi czas, aby poczynić starania do ukonstytuowania się nowego składu tego ciała doradczego, którego głównym zadaniem jest świadczenie pomocy proboszczowi w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować członkom poprzedniej Rady Duszpasterskiej oraz Komitetowi Budowy Kościoła za ich duże zaangażowanie i cenne wskazówki. Mam nadzieję, że ich doświadczenie i gorliwość apostolska zyska uznanie i poparcie wielu parafian na czas kolejnej kadencji. Zgodnie z zasadami Synodu Archidiecezji Przemyskiej Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według, wieku, zawodu, terenu. Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii stosuje się zasadę, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza. W związku z tym bardzo prosimy, aby począwszy od dnia jutrzejszego wrzucać do skrzynki znajdującej się przy wyjściu z kościoła kartki z podanymi nazwiskami i imionami dwóch kandydatów. Karteczkę można przygotować w domu lub skorzystać z materiałów znajdujących się przy wyjściu z kościoła. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby żeby każdy rejon naszej Parafii miał swego przedstawiciela w Radzie. Podejdźmy do tej inicjatywy odpowiedzialnie i zaproponujmy właściwych kandydatów.

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Z Synodu Archidiecezji Przemyskiej:

§ 1. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.

§ 2. Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.

§ 3. W skład rady wchodzą z urzędu:

- proboszcz, jako jej przewodniczący,

- rektorzy kościołów,

- wikariusze,

- katecheci

- odpowiedni przełożeni instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

§ 4. Do rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej, członkowie stowarzyszeń i ruchów, w miarę możliwości z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii.

§ 5. Zaleca się, aby doświadczenie członków zespołów synodalnych oraz innych grup zamykających swoją działalność (np. komitet budowy kościoła) zostało wykorzystane w pracy rad parafialnych.

§ 6. Rada powinna liczyć, w zależności od wielkości parafii, dziesięć do trzydziestu osób. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady.

§ 7. Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia się, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza.

§ 8. Powołani członkowie parafialnej rady duszpasterskiej mogą otrzymać nominację, którą podpisuje proboszcz i aprobuje dziekan.

§ 9. Inną formą powołania jest odczytanie składu rady w ogłoszeniach parafialnych, po wpisaniu nazwisk do księgi stowarzyszeń i grup apostolskich, która przedstawia się dziekanowi oraz biskupowi podczas wizytacji.

§ 10. Nominacje wystawia się w następującym brzmieniu:

Na mocy uchwał Synodu Archidiecezji Przemyskiej zatwierdzonych 1 stycznia 2000 roku, niniejszym powołuje Panią (Pana) na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii .................................. w dekanacie .............................. Życzę obfitego błogosławieństwa Bożego w pełnieniu tych obowiązków.

§ 11. Ustalony przez proboszcza skład rady zatwierdza dziekan na pierwszym jej posiedzeniu. Dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest archiprezbiter, dla parafii archiprezbitera ordynariusz miejsca.

§ 12. Podczas inaugurującego posiedzenia członkowie rady składają przyrzeczenie według następującej formuły:

Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej parafii ......................... będę spełniał(a) według najlepszej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego.

Tak mi dopomóż Bóg!

Przyrzeczenie to wypowiada się, dotykając ręką księgi Ewangelii, a na zakończenie całując księgę.

§ 13. Kadencja rady trwa pięć lat. Na rozwiązanie rady przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać, pod rygorem nieważności aktu, pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.

§ 14. Gdy członek rady nie może owocnie wypełniać swoich zadań, proboszcz może zachęcić go do rezygnacji. W okolicznościach nadzwyczajnych proboszcz może odwołać członka rady przed upływem kadencji, po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.

§ 15. W wyjątkowych sytuacjach biskup diecezjalny może zalecić rozwiązanie rady i powołanie jej w nowym składzie.

§ 16. Członkowie rady mogą być powoływani najwyżej na kolejne trzy kadencje.

§ 17. Zaleca się uzupełnienie składu rady podczas trwania kadencji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zawsze jednak musi być zachowana proporcja ustalona w § 7.

§ 18. Uprawnienia parafialnej rady duszpasterskiej wygasają z dniem objęcia kanonicznego parafii przez nowego proboszcza.

§ 19. Posiedzenia rady duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku

(np. luty, wrzesień), ze względu na potrzebę zaprogramowania działań i przyjęcia sprawozdania z ich przebiegu.

§ 20. Każdemu posiedzeniu rady przewodniczy proboszcz, lub w wyjątkowych wypadkach wikariusz na podstawie specjalnego upoważnienia proboszcza.

§ 21. Proboszcz, w porozumieniu ze swoimi współpracownikami oraz niektórymi członkami rady, ustala termin spotkania oraz porządek obrad, w którym zawsze należy uwzględnić propozycje i wolne wnioski.

§ 22. Wszyscy członkowie powinni być powiadomieni o posiedzeniu rady przynajmniej na tydzień przed terminem.

§ 23. Na pierwszym posiedzeniu rady wybiera się sekretarza, który prowadzi księgę protokołów przechowywaną w kancelarii parafialnej. Księgę te przedstawia się podczas wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

§ 24. Podczas posiedzeń każdy z uczestników rady winien mieć możliwość swobodnego wypowiedzenia się na tematy ustalone w porządku obrad.

§ 25. Kwestie wątpliwe mogą być poddane głosowaniu rady. We wszystkich sprawach personalnych, np. zatrudnienie lub zwolnienie pracowników kościelnych, itp., głosowanie jest tajne.

§ 26. Na posiedzeniu rady winny być omawiane wszystkie istotne decyzje, dotyczące życia parafialnego w wymiarze duszpasterskim i gospodarczym.

§ 27. Głosowanie wskazuje na myśl i wole większości, której proboszcz, bez poważnej przyczyny, nie powinien lekceważyć, ale ze względu na doradczy charakter rady uchwały nie wiążą proboszcza w podejmowaniu decyzji.

§ 28. Po zakończeniu roku kalendarzowego proboszcz przedstawia radzie (lub jej sekcji do spraw ekonomicznych) księgę kasową, w której dwóch członków składa swoje podpisy.

§ 29. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady może być powodem odwołania członka z jej składu.

§ 30. Różnice stanowisk pomiędzy proboszczem, a członkami rady rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzędna, zaś ordynariusz jako instancja wyższa.

 

Zmieniony ( 08.11.2016. )
 
następny artykuł »